Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων, προκειμένου να εμπλουτισθεί η συλλογή του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού τμήματος της Βιβλιοθήκης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του αναγνωστικού κοινού της

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση προμήθειας βιβλίων, προκειμένου να εμπλουτισθεί η συλλογή του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού τμήματος της Βιβλιοθήκης για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του αναγνωστικού κοινού της

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης έχοντας υπόψη:

 • Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης Σπάρτης οικ. έτους 2024, με την απόφαση αρ. 6757/B2/22-01-2024 του Τμήματος Α΄, της Διεύθυνσης Π.Π.Δ.Α.Ε.Φ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΨ8846ΝΚΠΔ-1Ε2) και την έγκριση της 1ης τροποποίησης αυτού με την απόφαση αρ. 55430/Β2/27-05-2024 του Τμήματος Α΄, της Διεύθυνσης Π.Π.Δ.Α.Ε.Φ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΞΗ546ΝΚΠΔ-02Γ).
 • Τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2024, όπως έχουν κατανεμηθεί ανά ΚΑΕ.
 • Τις διατάξεις του αρ. 118 του ν. 4412/2016.
 • Το πρωτογενές αίτημα αρ. 5/2024 με αρ. πρωτ. 1119/30-5-2024 [ΑΔΑ: 6ΨΟΕ46ΨΖΤ3-ΙΞΖ & ΑΔΑΜ: 24REQ014871320] και την απόφαση έγκρισής του με αρ. 6/3.5/03-06-2024 [ΑΔΑ: 6ΡΧΑ46ΨΖΤ3-ΑΕΟ & ΑΔΑΜ: 24REQ014885688] για την προμήθεια βιβλίων στο τμήμα ενηλίκων και στο παιδικό τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης.
 • Την ανάγκη να γίνει προμήθεια βιβλίων, προκειμένου να εμπλουτισθεί η συλλογή του τμήματος ενηλίκων και του παιδικού τμήματος της Βιβλιοθήκης για τις αυξημένες ανάγκες του αναγνωστικού κοινού,

καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των ως άνω βιβλίων, βάσει του καταλόγου της Βιβλιοθήκης, ο οποίος αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Ι, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά επί της τιμής του εκδότη.

Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 12.695,66 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή τα 13.457,40 ευρώ με ΦΠΑ 6%. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Π/Υ 2024 και συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Κ.Α.Ε 1259 με ΑΔΑ: 61ΤΜ46ΨΖΤ3-ΥΩΘ., με τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.

Κάθε προσφορά θα γίνει επί του καταλόγου, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν την τιμή [χωρίς και με ΦΠΑ] για κάθε τίτλο ξεχωριστά, όπως φαίνεται και στο Παράρτημα Ι. Το ποσοστό έκπτωσης μπορεί να γίνει για το σύνολο των βιβλίων του καταλόγου ή για κάθε τίτλο χωριστά. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αναφερθεί ο μέσος όρος της έκπτωσης για το σύνολο των βιβλίων. Σε δεύτερο χρόνο θα ζητηθούν οι προσφορές των ενδιαφερομένων σε αρχείο excel.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας εντοπίσει στον κατάλογο βιβλία που έχουν εξαντληθεί και δεν κυκλοφορούν στην αγορά, θα δοθεί συμπληρωματική λίστα με τίτλους βιβλίων, για τα οποία το ποσοστό έκπτωσης θα πρέπει να κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα της συνολικής αρχικής προσφοράς του.

Οι υπό παραγγελία ποσότητες για κάθε βιβλίο του καταλόγου θα καθοριστούν μετά την κατάθεση των προσφορών, μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισθέντος ποσού των 13.457,40 ευρώ.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς των βιβλίων στην έδρα της Βιβλιοθήκης. Η παράδοση των βιβλίων μπορεί να γίνει τμηματικά μέχρι τις 30/09/2024.

Οι προσφορές κατατίθενται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, Λυκούργου 135, Τ.Κ. 23100 μέχρι την Τρίτη 18 Ιουνίου και ώρα 14:00 η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής της Προσφοράς. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, απορρίπτονται, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, δεν υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται, καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν απαρέγκλιτα τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (των προσφορών) στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης.

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την προμήθεια των βιβλίων έχει προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4782/2021, άρθρο 50, το οποίο αναφέρει ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 30.000,00 € ισχύουν τα παραπάνω.

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του παραπάνω νόμου είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Με την υποβολή της προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα για να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου.

Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως:

(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές

(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

(γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

 • Ασφαλιστική Ενημερότητα
 • Φορολογική Ενημερότητα
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης:
 1. Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: (α) ισχύον καταστατικό αυτής, (β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα ΦΕΚ, διαφορετικά βεβαίωση του ΓΕΜΗ) και (γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του ΓΕΜΗ στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας.
 2. Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής.

iii. Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.

Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε., και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα τον βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθειών Δημοσίου, 0,1% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης ως παρακράτηση υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων παρ. 7 άρθρου 375 Ν. 4412/16 και οι λοιπές νόμιμες κρατήσεις.

Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από την Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της Βιβλιοθήκης.

Ο Διευθυντής

της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης

 

Σαγιάννης Δημήτριος

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 1203_05062024_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 2024_24PROC014922273

 Ωράριο λειτουργίας

ΔΕΥ – ΤΡΙ – ΤΕΤ – ΠΕΜ – ΠΑΡ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ

8.00 π.μ. – 2.30 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ

Κλειστά