ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
  Ημ/νια: 29/09/2022 09:26:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΝ2Γ46ΨΖΤ3-9ΥΘ
 2. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ
  Ημ/νια: 29/09/2022 09:04:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Β9646ΨΖΤ3-3Ν0
 3. Θέμα: Ορισμός Εισηγητή Εκκαθάρισης έργων ΠΔΕ και Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
  Ημ/νια: 28/09/2022 10:23:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΔΕΒ46ΨΖΤ3-ΙΘ3
 4. Θέμα: Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού έργου ΠΔΕ και Ταμειακού Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
  Ημ/νια: 28/09/2022 10:22:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΥΩΣ46ΨΖΤ3-ΕΞ9
 5. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 26/09/2022 14:45:07
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Ω7Χ46ΨΖΤ3-Ε04
 6. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημ/νια: 26/09/2022 13:07:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Φ6046ΨΖΤ3-ΙΤΦ
 7. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΣΤΕΓΑΝΟ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ
  Ημ/νια: 26/09/2022 12:51:23
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΥΙΙ46ΨΖΤ3-ΛΕΩ
 8. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ
  Ημ/νια: 26/09/2022 12:11:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ5ΖΓ46ΨΖΤ3-Τ90
 9. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 2 UPS
  Ημ/νια: 26/09/2022 11:57:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΧΡ246ΨΖΤ3-ΔΞ2
 10. Θέμα: ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
  Ημ/νια: 26/09/2022 11:35:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ0Φ646ΨΖΤ3-ΚΦ7