ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Ορισμός Υπευθύνου λογαριασμών ΤτΕ (Τράπεζας της Ελλάδος)
  Ημ/νια: 03/06/2022 12:16:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΛΛΩ46ΨΖΤ3-Υ74
 2. Θέμα: Ορισμός Προϊσταμένου επιπέδου Διεύθυνσης ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 19/05/2022 12:51:38
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΔΩΕ46ΨΖΤ3-ΘΛ5
 3. Θέμα: 1η ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΥ 2022 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 18/05/2022 14:48:50
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΘΩ446ΨΖΤ3-6ΔΠ
 4. Θέμα: Απολογισμός έτους 2021 - Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σπάρτης
  Ημ/νια: 04/04/2022 12:43:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΘΨ46ΨΖΤ3-ΣΗΙ
 5. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 10_2021 [3399]
  Ημ/νια: 28/01/2022 14:47:12
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 96ΑΥ46ΨΖΤ3-ΚΛ5
 6. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 9_2021 [1899]
  Ημ/νια: 28/01/2022 14:46:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Ι7946ΨΖΤ3-9Φ2
 7. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 8_2021 [1611]
  Ημ/νια: 28/01/2022 14:44:47
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΜΝΚ46ΨΖΤ3-59Ζ
 8. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 7_2021 [1381]
  Ημ/νια: 28/01/2022 14:43:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΥΟΦ46ΨΖΤ3-0ΝΠ
 9. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 6_2021 [1352]
  Ημ/νια: 28/01/2022 14:42:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 66ΒΑ46ΨΖΤ3-ΨΔΙ
 10. Θέμα: Ανάκληση Δέσμευσης αρ. 5_2021 [1259]
  Ημ/νια: 28/01/2022 14:41:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΚΒ946ΨΖΤ3-ΠΡΤ