ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ Π/Υ ΕΤΟΥΣ 2023 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 12/01/2023 10:34:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΧ9Χ46ΨΖΤ3-Ω5Ε
 2. Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ, ΕΑΔΗΣΥ, ΑΕΠΠ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΔΕ
  Ημ/νια: 27/12/2022 12:58:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 9ΔΘΜ46ΨΖΤ3-ΜΩΞ
 3. Θέμα: Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δημοσίου και τρίτων από χρηματοδοτήσεις του ΠΔΕ
  Ημ/νια: 27/12/2022 11:41:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΤΚΝ46ΨΖΤ3-4ΧΣ
 4. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ DATALY
  Ημ/νια: 23/12/2022 18:28:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΧ9Γ46ΨΖΤ3-Σ7Ψ
 5. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ DATALY
  Ημ/νια: 23/12/2022 17:58:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΡ1946ΨΖΤ3-6ΧΤ
 6. Θέμα: ΧΕΠ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ DATALY
  Ημ/νια: 23/12/2022 17:42:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΠΝΥ46ΨΖΤ3-ΞΟΝ
 7. Θέμα: ΧΕΠ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"
  Ημ/νια: 23/12/2022 16:44:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΡΛΚΝ46ΨΖΤ3-ΓΤ8
 8. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΟ ΘΑΒΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Ημ/νια: 23/12/2022 16:37:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 97ΞΡ46ΨΖΤ3-Β53
 9. Θέμα: ΧΕΠ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΤΠ2022
  Ημ/νια: 23/12/2022 16:16:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΖΜΒ46ΨΖΤ3-ΞΩΤ
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ ΤΠ2022
  Ημ/νια: 23/12/2022 16:12:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΞΒ146ΨΖΤ3-4ΞΙ