ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 - ΔΗ.ΚΕ.ΒΙ.ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 07/01/2022 11:10:06
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 968Ψ46ΨΖΤ3-ΟΝΡ
 2. Θέμα: Τροποποίηση Σύμβασης για την έκδοση βιβλίου με τίτλο «Το βάθος του κόσμου» του Νικηφόρου Βρεττάκου από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
  Ημ/νια: 29/12/2021 16:24:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΗΡΝ46ΨΖΤ3-2ΥΓ
 3. Θέμα: ΧΕ. ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Ημ/νια: 23/12/2021 13:47:22
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΒΘΦ46ΨΖΤ3-ΙΥΘ
 4. Θέμα: Χ.Ε ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ
  Ημ/νια: 23/12/2021 13:44:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΗΟΕ46ΨΖΤ3-ΤΡΣ
 5. Θέμα: ΧΕ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Ε ΣΤΗ Δ.Ο.Υ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 23/12/2021 12:28:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΣΜ046ΨΖΤ3-3ΨΝ
 6. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Ημ/νια: 23/12/2021 12:19:24
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ90Ζ46ΨΖΤ3-Α1Ρ
 7. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΩΝ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ
  Ημ/νια: 23/12/2021 11:51:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΒΩΒ46ΨΖΤ3-ΒΘ7
 8. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Φ.Ε - Δ.Ο.Υ ΣΠΑΡΤΗΣ
  Ημ/νια: 23/12/2021 11:47:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΨΧ5Θ46ΨΖΤ3-71Υ
 9. Θέμα: ΧΕ 1312 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΠΕΡΩΝΗ Η. ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  Ημ/νια: 22/12/2021 18:22:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: ΩΞΧ846ΨΖΤ3-2ΙΑ
 10. Θέμα: ΧΕ 0892 ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
  Ημ/νια: 22/12/2021 17:22:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΗΘΕ46ΨΖΤ3-ΠΧΡ

Σας ενημερώνουμε ότι από 6 Νοεμβρίου 2021, και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5138/Β/5-11-2021), για λόγους αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού, η είσοδος στη Βιβλιοθήκη επιτρέπεται με την επίδειξη:

 

1. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ.
2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ή ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΟΣΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ RAPID TEST (48 ωρών) ή ΑΡΝΗΤΙΚΟΎ PCR (72 ωρών).

 

Τα παιδιά από 4 έως και 17 ετών, μπορούν να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test 24 ωρών).
Τα υπόλοιπα μέτρα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.