ΔΙΑΥΓΕΙΑ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ

diavgeia s

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απολογισμός οικονομικού έτους 2017 - Δ.Κ.Β.Σπάρτης
  Ημ/νια: 23/06/2018 15:33:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 68ΠΗ46ΨΖΤ3-Δ2Π
 2. Θέμα: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Κ.Β.ΣΠΑΡΤΗΣ 2018
  Ημ/νια: 10/01/2018 18:23:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 948Θ46ΨΖΤ3-ΖΨ0
 3. Θέμα: Αποδοση κρατήσεων υπέρ Δημοσίου και ΕΑΑΔΗΣΥ
  Ημ/νια: 29/12/2017 14:57:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6ΤΘ846ΨΖΤ3-93Ζ
 4. Θέμα: Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ Δηµοσίου και τρίτων από χρηµατοδοτήσεις του ΠΔΕ
  Ημ/νια: 29/12/2017 14:52:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω71Χ46ΨΖΤ3-Φ0Ψ
 5. Θέμα: Αποδοση κρατήσεων υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ
  Ημ/νια: 29/12/2017 14:47:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ψ7Υ046ΨΖΤ3-ΟΡΥ
 6. Θέμα: Λοιπές αποδόσεις
  Ημ/νια: 29/12/2017 14:41:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 7Υ2Ω46ΨΖΤ3-116
 7. Θέμα: Απόδοση παρακρατηθέντος Φόρου Εισοδήματος
  Ημ/νια: 29/12/2017 14:39:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 6Θ5Ο46ΨΖΤ3-ΩΧΙ
 8. Θέμα: Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασµό Δηµοσίου (Φ.Ε.)
  Ημ/νια: 29/12/2017 14:30:41
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: 73ΠΥ46ΨΖΤ3-27Ε
 9. Θέμα: Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος βιβλιαυτοκινήτου [ΚΤΕΟ]
  Ημ/νια: 29/12/2017 11:30:09
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω8ΘΕ46ΨΖΤ3-ΩΩ8
 10. Θέμα: Εξόφληση της δαπάνης για τον τεχνικό έλεγχο του βιβλιοαυτοκινήτου από το ΚΤΕΟ
  Ημ/νια: 29/12/2017 10:47:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ)
  ΑΔΑ: Ω48Β46ΨΖΤ3-ΚΟΨ

 

© 2016 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. All Rights Reserved. Designed By www.dspixel.com